यस पृष्ठमा नेपालमा जैविक तरकारी उत्पादन र प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबारेका उपयोगी सूचना तथा वेब लिङ्कहरू उपलब्ध छन्।