डाउनलोड नेपाली TTS को डेस्कटप संस्करण 


डाउनलोड लिनक्स संस्करणको नेपाली TTS 


डाउनलोड नेपाली TTS को फायरफक्स प्लगइन


नेपाली TTS स्थापना गर्नकोलागि प्रयोगकर्ता म्यानुअल