समुदायका सदस्यहरूबीचबाट गठित सञ्चालक समितिले ग्रामीण पोर्टलको सञ्चालन गर्दछ। कार्यकारी समितिले पोर्टललाई निर्देशित गर्नुका साथै पोर्टलका लागि गरिएको लगानी उपयुक्त किसिमले परिचालित भइरहेको बारे सुनिश्चित गर्दछ।
समिति अन्तर्गत निम्न पदहरू रहन्छन्:

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कार्यकारी सचिव

कोषाध्यक्ष


कार्यकारी पदहरूबाहेक प्रत्येक गाउँको पोर्टल अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकारी समितिहरू रहन्छन्:

पूर्वाधार विकास

सामग्री विकास

क्षमता विकास

स्रोत-साधन परिचालन

सदस्यता

ग्रामीण सञ्जाल विकास र व्यवस्थापन

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध