यस परियोजनाको उद्देश्य अनुसन्धान र तालिम सञ्जालसँग सम्बन्धित चारवटा आयामहरूको विकास गर्नु हो ।

(१) क्षेत्रीय तथा सामुदायिक प्राथमिकता र आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्षता र व्यापारको विकासका लागि छनौट गरिएका संघ/संस्थाहरूका मुख्य क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत गर्नु
(२) अनुसन्धान तथा तालिम सञ्जालको स्थापना गरी क्षेत्रीय समुदाय र व्यवसायीहरूका बीच साझेदारी, सम्पर्क र अन्तर्क्रियाका लागि व्यवस्था मिलाउनु
(३) परियोजनाको दीर्घकालीन र दिगो सञ्चालनका लागि लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको क्षमता वृद्धिमा उपक्षेत्रीय ज्ञानराशि र संसाधनको विकास गर्नु
(४) लक्षित समुदाय र व्यावसायिक उत्पादकहरूलाई बढी फाइदा पुर्या उने उद्देश्यले क्षेत्रीय सञ्जाल तथा ग्रामीण सञ्जालका माध्यमबाट वितरण गरिने इ-व्यापार, इ-अनुप्रयोग तथा इ-सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासलाई सम्बर्धन गर्नु